Statut Klubu BOCK

S T A T U T
RAWICKIEGO KLUBU SPORTOWEGO
„BOCK” w RAWICZU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne
Art. 1
Stowarzyszenie nosi nazwę Rawicki Klub Sportowy „BOCK” w Rawiczu, nazwa skrócona RKS „BOCK”, zwane dalej Klubem.
Art. 2
1. Terenem działania jest obszar Powiatu Rawickiego.
2. Siedzibą Klubu jest Rawicz, ul. Spokojna 1 a, 63-900 Rawicz.
3. Organem nadzorującym jest właściwy organ samorządu terytorialnego.
Art. 3
Klub działa na podstawie przepisów:
1. Ustawa Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 885 z późn. zm.),
2. Ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 127, poz. 857 z późn. zm.),
3. niniejszego statutu.
Klub jest wpisany do ewidencji Starosty Rawickiego i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
Art. 4
1. Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania oraz może współpracować w zakresie swojej działalności z innymi organizacjami sportowymi lub do nich przystępować w granicach prawem dozwolonych.
2. Klub może powoływać sekcje i koła zainteresowań. Tryb powoływania sekcji i kół, zasady ich funkcjonowania - określa Regulamin Organizacyjny Klubu.
Art. 5
1. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.
2. Dla realizacji zadań szczególnych i w przypadkach, gdy prawo wymaga specjalnych uprawnień i kwalifikacji - Klub może zatrudniać pracowników lub zleceniobiorców.
Art. 6
Klub używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

ROZDZIAŁ II

Cele i formy działania

Celem Klubu jest:
Art. 7
1. Organizowanie i rozwijanie wszelkich form aktywności fizycznej przez uczestnictwa o nauce strzelania, treningach i zawodach strzeleckich we wszystkich rodzajach broni mających wpływ na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej młodzieży i dorosłych.
2. Zapewnienie wszystkim zawodnikom warunków do uzyskiwania wysokiego poziomu w sporcie, we współzawodnictwie sportowym, na szczeblu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym.
3. W ramach realizacji celów statutowych promowanie Gminy Rawicz, Powiatu Rawickiego, Województwa Wielkopolskiego oraz kraju.
4. Krzewienie tradycji Polskich Sił Zbrojnych, działania na rzecz wychowania sportowego i patriotycznego młodzieży oraz wspieranie grup rekonstrukcyjnych propagujących tradycję polskiego oręża.
5. Organizowanie kursów przygotowujących do egzaminów na uzyskanie patentu strzeleckiego, licencji strzeleckiej, uprawnień instruktorów i sędziów strzelectwa sportowego.
6. Organizowanie i udział w zawodach, imprezach sportowych, turystycznych i rekreacyjnych szczególnie w zakresie sportów strzeleckich na terenie kraju i poza jego granicami.

Klub realizuje swoje cele szczególnie przez:
Art. 8
1. Prowadzenie teoretycznego i praktycznego szkolenia w zakresie strzelectwa, warunków bezpieczeństwa posiadania broni palnej.
2. Prowadzenie teoretycznego i praktycznego szkolenia strzeleckiego w zakresie ochrony osób i mienia, ochrony osobistej lub dla potrzeb obronności kraju.
3. Współpracę z organami samorządu terytorialnego oraz ze wszystkimi organizacjami i instytucjami zainteresowanymi rozwojem strzelectwa sportowego.
4. Zagospodarowywanie obiektów i modernizacji bazy oraz sprzętów służących uprawianiu sportów strzeleckich.
5. Zapewnienie odpowiednich warunków do uprawiania rekreacji i sportu strzeleckiego w postaci: funduszów, kadry trenerów i instruktorów, urządzeń sportowych i sprzętu, materiałów szkoleniowych.
 
ROZDZIAŁ III
Art. 9
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki
1. Członkowie Klubu dzielą się na:
a. młodych,
b. zwyczajnych,
c. wspierających,
d. honorowych.
 
Art. 10
1. Młodym Członkiem Klubu mogą być osoby niepełnoletnie, za pisemną zgodą rodziców.
2. Członkami Zwyczajnymi Klubu mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i pełnię praw publicznych, bez względu na płeć, rasę, wyznanie czy poglądy polityczne.
3. Członkiem wspierającym Klubu mogą być także osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne, deklarujące chęć realizacji celów Klubu w formach określonych odrębnie zawartym porozumieniem.
4. Członkiem honorowym Klubu może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Klubu lub w przedmiocie celów statutowych Klubu.

Art. 11
1. Założyciele Klubu stają się członkami zwyczajnymi z chwilą zarejestrowania Klubu – to jest uzyskania osobowości prawnej przez Klub.
2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje uchwałą Zarządu Klubu na podstawie pisemnej deklaracji z rekomendacją co najmniej dwóch wprowadzających (będących członkami zwyczajnymi), po odbyciu stażu członkowskiego wynoszącego 6 miesięcy.
3. Przyjęcie w poczet młodych członków Klubu następuje Uchwałą Zarządu, na podstawie deklaracji przystąpienia i pisemnej zgody rodziców.
4. Osoby prawne działają w Klubie przez wyznaczonego przedstawiciela. Uchwała Zarządu Klubu o przyznaniu statusu członka wspierającego określa podstawowe zasady i formy współpracy z członkiem wspierającym.

Art. 12
1. Godność Członka Honorowego nadaje Walne Zebranie Klubu, na wniosek Zarządu, za uprzednią zgodą Kandydata.
2. Członek Honorowy posiada prawa członka zwyczajnego i zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich. Członkostwa honorowego może pozbawić Walne Zebranie na pisemnie uzasadniony wniosek Zarządu.

Art. 13
Członek ma prawo brać udział w działalności Klubu w szczególności przez:
1. Zgłaszania i wysuwania wniosków i postulatów wobec władz oraz korzystanie z uprawnień, wynikających ze statutowej działalności Klubu.
2. Uczestniczenia przez swoich delegatów w Walnych Zebraniach, zgłaszania i wysuwania postulatów i wniosków wobec władz oraz korzystanie z uprawnień członkowskich, wynikających ze statutowej działalności Stowarzyszeń, do których należy Klub.
3. Korzystanie ze sprzętu i urządzeń Klubu na zasadach przewidzianych Regulaminem Strzelnicy.
4. Korzystać z rekomendacji i opieki Klubu.
5. Uczestniczyć w imprezach, zawodach i szkoleniach prowadzonych w ramach działalności Klubu.
6. Posługiwanie się bronią palną sportową posiadaną na podstawie pozwolenia na posiadanie broni w ramach zajęć programowych Klubu.

Art. 14
Członkowie Klubu zobowiązani są do:
1. Przestrzegania statutu, uchwał, decyzji, regulaminów wewnętrznych Klubu i przepisów obowiązujących w strzelectwie.
2. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa w toku każdej formy zajęć organizowanych przez Klub.
3. Opłacania regularnie składek członkowskich i wpisowego.
4. Uzyskania uprawnień do posiadania broni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportowego strzelectwa sportowego oraz realizacji zadań statutowych Klubu.
6. Stałego podnoszenia i dbania o poziom moralno – wychowawczy i sportowy swoich zawodników działaczy społecznych, sędziów, trenerów i instruktorów.
7. Udziału w mistrzostwach i zawodach organizowanych przez Klub.

Art. 15
1. Za aktywny udział w realizacji celów Klubu Zarząd może przyznawać Członkom wyróżnienia i nagrody.
2. W przypadku uporczywego naruszania Statutu i Regulaminów wydanych na jego podstawie Zarząd może nałożyć na członka kary określone w Regulaminie. Od kary regulaminowej członek ma prawo odwołania do najbliższego Walnego Zebrania. Do czasu rozpatrzenia odwołania ukarany zawieszony jest w prawach członka Klubu.

1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
a) wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie,
b) skreślenia z listy członków Uchwałą Zarządu z powodu nieopłacenia składek za okres 6 miesięcy roku kalendarzowego lub nie brania udziału w pracach klubu mimo pisemnego wezwania,
c) wykluczenia przez Walne Zebranie za działalność sprzeczną ze statutem bądź uchwałami Klubu lub rażące nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa osób i mienia,
d) śmierci członka,
e) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych, f) rozwiązania Klubu.

ROZDZIAŁ IV

Władze Klubu

Art. 17
1. Władzami Klubu są:
a. Walne Zebranie Członków b. Zarząd Klubu,
c. Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór i odwoływanie dokonuje się w głosowaniu jawnym lub tajnym zależnie od uprzedniej Uchwały Walnego Zebrania.
3. Uchwały władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Zebranie władz Klubu w drugim terminie jest władne podejmować Uchwały bez względu na ilość obecnych uprawnionych do głosowania jeżeli pierwszy termin podany był do wiadomości członków zgodnie ze Statutem.
4. Członkowie władz Klubu pełnią swe funkcje społecznie.

ROZDZIAŁ V
Walne Zebranie
Art. 18
1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków , które może być zwoływane w try- bie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
2. Walne zebranie zwyczajne odbywa się raz na 1 rok, zaś sprawozdawczo-wyborcze raz na 4 lata.
3. Walne zebranie władne jest uchwalić regulamin obrad Walnego Zebrania Członków.
4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd obowiązany jest powiadomić członków uprawnionych na minimum 14 dni przed terminem walnego zebrania. Powiadomienia dokonuje się przez pisemne ogłoszenie w siedzibie Klubu lub listownie.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwoływane przez Zarząd Klubu z własnej inicjatywy, na pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej lub na żądanie co najmniej ⅔ liczby członków klubu.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Klubu najpóźniej w terminie 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, do których zostało zwołane.

Art. 19
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. uchwalenie regulaminu walnego zebrania,
2. uchwalanie Statutu Klubu i zmian w tym Statucie,
3. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności władz Klubu,
4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5. wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6. wybór delegatów na Zebrania Walne zgodnie z art. 13 pkt 2,
7. uchwalenie wysokości składki członkowskiej i wpisowego,
8. rozpatrywanie wniosków członków Klubu w sprawach działalności Klubu,
9. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania i likwidacji Klubu,
10. nadawanie i uchylanie godności Członka Honorowego,
11. rozpatrywanie odwołań od Uchwał Zarządu,
12. zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych.

Art. 20
W walnym zebraniu biorą udział:
1. Z głosem stanowiącym oraz pełnym prawem wyborczym – członkowie zwyczajni.
2. Z głosem doradczym i biernym prawem wyborczym członkowie młodzi i przedstawiciele członków wspierających. Zasady udziału członków wspierających uchwala Zarząd Klubu.
3. W przypadku braku obecności w walnym zebraniu co najmniej 1/2 członków, może ono odbyć się w drugim terminie, w tym samym dniu 15 minut później i jest prawomocne, bez względu na liczbę obecnych członków, a uchwały podjęte w ustalonym trybie obowiązują wszystkich członków Klubu.
4. W walnym zebraniu mogą uczestniczyć z głosem doradczym goście zaproszeni przez Zarząd Klubu.
 
ROZDZIAŁ VI
Zarząd
Art. 21
1. Zarząd jest organem władzy Klubu w okresach między posiedzeniami Walnego Zebrania Członków.
2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu wybierając ze swojego grona Prezesa, Dwóch Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza, a pozostałym członkom przydziela do realizacji określone funkcje.
3. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku:
a. śmierci Członka Zarządu,
b. przyjęcia pisemnej rezygnacji,
c. uprawomocnieniu się uchwały dyscyplinarnej o wykluczeniu z władz.
4. W przypadku ustania członkostwa w Zarządzie, Zarząd dokonuje na to miejsce kooptacji, ogólna ilość dokooptowanych nie może przekraczać ⅓ członków Zarządu pochodzących z wyboru Walnego Zebrania Członków.
5. W przypadku ustania członkostwa Prezesa Zarządu, Zarząd w trybie uchwały podjętej zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej ⅔ członków Zarządu powierza obowiązki Prezesa jednemu ze swoich członków, pochodzących z wyboru Walnego Zebrania Członków.
6. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes nie rzadziej niż co dwa miesiące podając do wiadomości termin i porządek zebrania na co najmniej 7 dni przed datą obrad.
7. Posiedzenie Zarządu prowadzi Prezes lub Wiceprezes.
8. Członkowie Zarządu nie mogący uczestniczyć w zebraniu obowiązani są usprawiedliwić nieobecność. Dla ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
9. W zebraniu Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wyznaczony przez niego członek i inne osoby zaproszone przez Zarząd.
10. Zebrania Zarządu są protokołowane.
11. Zarząd Klubu składa się z 5 - 7 członków, wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.

Art. 22
Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji pozostałych Władz Klubu, a w szczególności:
1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2. Kierowanie bieżącą działalnością Klubu zgodnie z postanowieniami Statutu, uchwałami Walnego Zebrania Członków i przepisami prawa powszechnego.
3. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu w tym nabywanie i zbywanie nieruchomości przeznaczonych na cele statutowe Klubu.
4. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
5. Przyjmowanie, wykreślanie oraz zawieszanie w prawach członków.
6. Występowanie o nadanie godności Członka Honorowego.
7. Uchwalanie w sprawach przynależności do krajowych i międzynarodowych organizacji.
8. Przyznawania nagród i wyróżnień.
9. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników Klubu.
10. Ustalanie wzorów legitymacji i znaków Klubu.
11. Uchwalanie planów działania i planów finansowych.
12. Zwoływanie walnych zebrań Klubu, przygotowanie sprawozdań z działalności Zarządu dla potrzeb Komisji Rewizyjnych i Walnego Zebrania Członków, a także niezbędnych w tym zakresie dokumentów.
13. Wybór przedstawicieli reprezentujących Klub w organizacjach współpracujących. Zasady i tryb wyboru określa uchwała Zarządu.
14. Inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do pozyskania sponsorów oraz środków niezbędnych dla rozwoju strzelectwa.
15. Inspirowanie działań w zakresie:
a) szkolenia i podnoszenia poziomu wyszkolenia kadr trenerskich i instruktorskich oraz kadr sędziowskich,
b) budowy i modernizacji strzelnic oraz urządzeń sportowych.
16. Rozpatrywanie sporów powstałych pomiędzy członkami Klubu w wyniku ich działalności w strzelectwie.

ROZDZIAŁ VII
Komisja Rewizyjna
Art. 23
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków w tym Przewodniczącego i Sekretarza.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy co najmniej raz w roku kontrola całokształtu działania Klubu szczególnie co do rzetelności i celowości finansowo-gospodarczej.
3. Występowanie do Zarządu i Walnego Zebrania Członków z wnioskami pokontrolnymi.
4. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swojej działal- ności posiada wyłączne prawo do stawiania wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium.
5. Wzywanie do wyjaśnień i przedkładania dokumentacji w toku czynności kontrolnych.
6. Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
7. Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo wnioskowania zwołania Walnego Zebrania Członków na warunkach ustalonych w art. 18 pkt 5.
8. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek ma prawo brać udział w posiedzeniu Zarządu i innych organów z głosem doradczym.
9. Do ustania członkostwa w Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio przepisy art. 21 ust. 4.

ROZDZIAŁ VIII
Majątek i fundusze Klubu
Art. 24
1. Majątek Klubu stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
2. Na fundusze Klubu składają się:
a. wpłaty wpisowego i składek członkowskich,
b. startowe z zawodów organizowanych przez Klub,
c. dotacje, zapisy, darowizny oraz inne wpływy przeznaczone na działalność statutową, d. inne wpływy uzyskane z działalności statutowej.
3. Klub nie prowadzi działalność gospodarczej w rozumieniu przepisów prawa, a wpływy z działalności statutowej przeznacza się na pokrycie kosztów tej działalności i dalszą jej organizację.
4. Klub prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Nadzór nad gospodarką finansową sprawuje Zarząd i Komisja Rewizyjna Klubu.

Art. 25
1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Klubu upoważnieni są:
a) Prezes Zarządu Klubu – samodzielnie,
b) Wiceprezes i Skarbnik -działający łącznie.

Art. 26
1. Członek Klubu uiszcza:
a) jednorazowe wpisowe w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków, b) składkę coroczną w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków.
2. W przypadkach szczególnych Zarząd Klubu może uchwalić zaniechanie poboru wpisowego i składek wobec konkretnego członka.
3. Z wpisowego zwolnieni są członkowie założyciele.
 
ROZDZIAŁ IX
Postanowienia Końcowe
Art. 27
1. Zmiana niniejszego Statutu wymaga Uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większo- ścią ⅔ głosów oddanych w obecności co najmniej ½ liczby członków.
2. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowania postanowienia Ustawy o Sporcie oraz Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
4. Wykładnia przepisów statutu należy do kompetencji Zarządu Klubu.

Art. 28
1. Uchwałę o likwidacji Klubu Walne Zebranie Członków podejmuje większością ⅔ głosów w obecności co najmniej ½ liczby członków.
2. Walne Zebranie Członków wyznaczy Likwidatora.
3. Majątek Klubu pozostały po likwidacji przeznaczony będzie na rzecz podobnych organizacji społecznych w Polsce.

Niniejszy statut zatwierdzono Uchwałą Nr 1/2011 na Walnym Zebraniu Członków Rawickiego Klubu Sportowego „BOCK” w Rawiczu w dniu 07.08.2011 r.